6η Συνεδρίαση Δ.Ε. – Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 – ώρα 11.00’ π.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας “Αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών συστήματος άρδευσης με ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης – τηλεμέτρησης και εξορθολογισμού άρδευσης, στο Δήμο Καρδίτσας” (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)


Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι –σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση του αρμοδίου αντιδημάρχου- η λήψη απόφασης θα πρέπει να είναι άμεση, καθώς είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία και είναι προτιμότερη η ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της εξεταζόμενης δημόσιας σύμβασης προμήθειας πριν την υποβολή προσφορών από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.