6η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 09-02-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση πάγιας προκαταβολής του Δημάρχου Καρδίτσας έτους 2015 (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 44/2015)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψηφίσεις πιστώσεων της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2015 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 45/2015)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης επί κατανομής ποσού για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 46/2015)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για συνδρομές του Δήμου Καρδίτσας σε εφημερίδες και περιοδικά έτους 2015 (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 47/2015)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό υπολόγου για την εκτέλεση του έργου “Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 25 KVA (Νο 2) σε δημοτικό πάρκο με αριθμό παροχής 41601771-01 που βρίσκεται στη διεύθυνση Μακρυχώρι” και ψήφιση πίστωσης (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 48/2015)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για συνδρομές πρόσβασης στο Διαδίκτυο (εισ.: Θ. Μαυραντζάς)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 49/2015)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα (εισ.: Θ. Μαυραντζάς)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 50/2015)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια “Σύστημα ασφάλειας και ελέγχου δημοτικών κτιρίων” (εισ.: Θ. Μαυραντζάς)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 51/2015)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια “Leasing μηχανογραφικού εξοπλισμού” (εισ.: Θ. Μαυραντζάς)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 52/2015)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση όρων, ενδεικτικού προϋπολογισμού, τεχνικών προδιαγραφών, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας    του Δήμου Καρδίτσας και φορέων του έτους 2015 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 53/2015)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας τροφίμων έτους 2015 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 54/2015)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων εκμίσθωσης των υπ’αριθμ. Ι-3, Ι-12 & Ι-27 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Αικ. Μεσδανίτη)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 55/2015)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθμ. 13/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό όρων διακήρυξης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΄΄ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ΄΄» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 56/2015)


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 57/2015)

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή νομικής στήριξης σε πρώην πρόεδρο δημοτικής επιχείρησης
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 58/2015)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Ιω. Παναγιωτάκης)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 59/2015)