1

6η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21-04-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ενσωμάτωση νέων παρατηρήσεων στην υπ'αριθμ. 56/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο “Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π Δήμου Κάμπου Νομού Καρδίτσας” (εισ.: Φωτ. Μούστου)

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ενσωμάτωση νέων παρατηρήσεων στην υπ'αριθμ. 56/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο “Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π Δήμου Μητρόπολης Νομού Καρδίτσας” (εισ.: Φωτ. Μούστου)