1

6η Πρόσκληση Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής στις 25-02-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2013 (αφορά το μέρος των καυσίμων που δεν ανατέθηκε με τον 1ο διαγωνισμό στις 27-12-2012) (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 59/2013)