5η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 9-2-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση πάγιας προκαταβολής Δημάρχου Καρδίτσας έτους 2016 και ορισμός υπολόγου (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 40/2016)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση πάγιας προκαταβολής προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καρδίτσας έτους 2016 και ορισμός υπολόγου (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 41/2016)