5η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 17-02-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου «Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Καλλιφωνίου».
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 57/2012)

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής δημοσίων διαγωνισμών έργων.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 58/2012)

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων έτους 2012.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 59/2012)

4.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για επέκταση Φ.Ο.Π.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 60/2012)

5.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για μετατόπιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 61/2012)

6.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για συντήρηση ανελκυστήρων.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 62/2012)

7.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων & ανταλλακτικών μηχανημάτων για το έτος 2012.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 63/2012)

8.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών επίσκεψης μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτων για το έτος 2012.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 64/2012)

9.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια χαρτιού α4 — α3 — α5 χαρτιού σχεδιάσεως & μηχ. χαρτιού του δήμου Καρδίτσας για το έτος 2012 .
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 65/2012)

10.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης – ειδών γραφείου για όλες τις υπηρεσίες για το έτος 2012.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 66/2012)

11.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για εργασίες ταχυμεταφοράς επιστολών του δήμου Καρδίτσας έτους 2012.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 67/2012)

12.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για εργασίες επίδοσης δικαστικών εγγραφών δήμου Καρδίτσας για το έτος 2012.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 68/2012)

13.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για εργασίες συντήρησης κλιματιστικών του δημοτικού μεγάρου, και λοιπών δημοτικών για το έτος 2012.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 69/2012)

14.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης εργασιών συντήρησης (αναγόμωση πυροσβεστήρων) του δημοτικού μεγάρου και λοιπών δημοτικών κτιρίων για το έτος 2012.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 70/2012)

15.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για εργασίες συντήρησης, επισκευής σε φωτοτυπικά μηχανήματα του δήμου Καρδίτσας για το έτος 2012.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 71/2012)

16.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής μηχανογραφικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του δήμου Καρδίτσας για το έτος 2012.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 72/2012)

17.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση επισκευή καυστήρων – λεβήτων του δήμου Καρδίτσας για το έτος 2012 .
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 73/2012)

18.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής μηχανογραφικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του δήμου Καρδίτσας για το έτος 2012.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 74/2012)

19.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης προμήθειας φωτοτυπικού υλικού (φωτοτυπίες) του δήμου Καρδίτσας για το έτος 2012.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 75/2012)

20.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για το ΚΑΠΗ.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 76/2012)

21.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών φ/α μηχανημάτων του δήμου Καρδίτσας για το έτος 2012 .
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 77/2012)

22.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ΄αρ. 541/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το κατώτατο όριο μίσθωσης (άρθρο 4 και 5 αυτής).
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 78/2012)

23.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τελών για την έκδοση και θεώρηση επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής79/2012)

24.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 80/2012)

25.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων στις εμποροπανηγύρεις.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 81/2012)

26.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το τέλος έκδοσης και θεώρησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 82/2012)

27.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων έτους 2012 (μήνας Φεβρουάριος, παράταση σύμβασης).
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 83/2012)

28.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια κλιματιστικού για τον παιδικό σταθμό της Μητρόπολης.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 84/2012)

29.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για μετακίνηση των Δημοτικών Συμβούλων Τέγου Χρήστου και Σουφλάκου Βασίλειου στην Αθήνα.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 85/2012)

30.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για μετακινήσεις του Δημάρχου στην Αθήνα.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 86/2012)

31.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για μετακίνηση του Δημοτικού Συμβούλου Γιοβάνη Γεώργιου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Κομοτηνή.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 87/2012)

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για μετακινήσεις υπαλλήλων.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 88/2012)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιος από τα τακτικά μέλη αδυνατεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση, παρακαλείται να ενημερώσει έγκαιρα τον αναπληρωτή του.