57η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 29-12-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και διάθεση πιστώσεων της 18ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2017 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
    (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 482/2017)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και διάθεση πιστώσεων κωδικών του προϋπολογισμού (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
    (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 483/2017)
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανατροπή Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2017, για τις οποίες διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
    (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 484/2017)