1

56η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 29-12-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της 18ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2017 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
    (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 481/2017)