Δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος Ι-3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

στις δεκαεννέα (19) του μήνα Μαρτίου, έτους 2023, ημέρα Τρίτη, στο Δημαρχείο Καρδίτσας στο ισόγειο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, από τις 10:00 π.μ. έως 10:45 π.μ., για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος Ι-3, εμβαδού 33,00 τ.μ., με πατάρι 16,50 τ.μ., της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα τριά έτη, με δυνατότητα 3ετούς παράτασης για εμπορική χρήση. Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς, καθορίστηκε στα #280,00# ευρώ μηνιαίως.

Για να λάβει κάποιος μέρος στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει: α)ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, υπέρ του Δήμου Καρδίτσας, ποσού ίσου προς το 10% του ποσού. που ορίζεται ως κατώτατο όριο μισθώματος για ένα έτος, δηλαδή #336,00#€, β) βεβαίωση μη οφειλής από το δήμο Καρδίτσας, τόσο ο συμμετέχων ως επίδοξος πλειοδότης, όσο και ο εγγυητής του, γ) υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στη δημοπρασία και του εγγυητή του, ότι έχουν λάβει γνώση όλων των όρων εκμίσθωσης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και την επαγγελματική δραστηριότητα που θα αναπτύξει, δ)απόσπασμα ποινικού μητρώου, ε) πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ή Ειρηνοδικείου κατά περίπτωση, ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στη δημοπρασία, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή εκκαθάρισης, ούτε εκκρεμεί εναντίον του σχετική αίτηση, καθώς και ότι δεν έχει εκδοθεί εναντίον του απόφαση ή διαταγή απόδοσης μισθίου και στ) υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στη δημοπρασία, ότι εξέτασε το μίσθιο, έλαβε πλήρη γνώση της υφιστάμενης κατάστασής του και ότι το κρίνει κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται και ζ) Ο εγγυητής να προσκομίσει το Ε9 του τελευταίου χρόνου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε εφαρμογή της αριθμ.:93/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Καρδίτσας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της εκμίσθωσης από το Γραφείο Προσόδων, τηλέφωνο 2441350760 και από το Γραφείο Δημοτικής Επιτροπής, τηλέφωνο 2441350782, καθώς και αντίγραφο των σχετικών αποφάσεων, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στο Δημαρχείο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ