1

46η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 27-10-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του κατεπείγοντος της 46ης συνεδρίασης
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 362/2017)

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 – 18” (εισ.: Κων. Βούζας)
    (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 363/2017)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 – 18” και να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο, ώστε να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατόν η σίτιση των μαθητών, η οποία έχει ήδη καθυστερήσει.