43η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 31-12-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 μ.μ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψηφίσεις πιοστώσεων της 19ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2014 (εισ.: πρόεδρος  Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 561/2014)


Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να γίνει λογιστική τακτοποίηση όλων των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην τελευταία  αναμόρφωση του οικονομικού έτους 2014