1

42η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 31-12-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 375/2015)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατακύρωση δημοπρασίας μίσθωσης τεσσάρων διαμερισμάτων για τους ωφελούμενους του προγράμματος “Στέγαση και επανένταξη” που υλοποιεί ο Δήμος Καρδίτσας
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 374/2015)