1

42η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 31-12-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της 19ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2014 (εισ.: πρόεδρος  Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 560/2014)


Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου γίνει λογιστική τακτοποίηση των οικονομικών θεμάτων και θα περιλαμβάνει εγγραφές μέχρι και την τελευταία ημέρα του οικονομικού έτους