41η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 30-12-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψηφίσεις πιστώσεων της 16ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2016 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
    (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 358/2016)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προέλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός-απολογισμός) του Δήμου Καρδίτσας, έτους 2015
    (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 359/2016)