1

40η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 31-12-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της 15ης αναμόρφωσης (τελικής) του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013 (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 627/2013)