1

40η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 22-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προέλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός – απολογισμός) του Δήμου Καρδίτσας, έτους 2014 (εισ.:πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 356/2015)