3η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 – ώρα 6.00’ μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος – πρότασης των συμβούλων της δημοτικής παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” για διαμόρφωση θέσης επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για το εκλογικό σύστημα στις περιφέρειες και στους δήμους (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – δημ. σύμβουλος Βασ. Κρανιάς)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ψηφίσματος 28 προέδρων κοινοτήτων του Δήμου Καρδίτσας, με το οποίο παρατίθενται οι προτάσεις τους επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για την τοπική αυτοδιοίκηση (εισ.: πρόεδρος κοινότητας Καρδίτσας Χρυσ. Γιαβάζη – πρόεδρος κοινότητας Καρδιτσομαγούλας Χρυσ. Λιάκος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2020 (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Καρδίτσας έτους 2021 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Καρδίτσας έτους 2021 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης επίτευξης στόχων προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Δ’ τριμήνου 2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνομολόγηση επενδυτικού δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για εκτέλεση έργου στο πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 84/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί απαλλαγής της καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας & φωτισμού των επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του COVID-19 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 85/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί απαλλαγής της καταβολής των αναλογούντων τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του COVID-19 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό υπολόγων πάγιας προκαταβολής προέδρων κοινοτήτων έτους 2021 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στον Σύνδεσμο με την επωνυμία “Σύνδεσμος Δήμων Π.Ε. Καρδίτσας (ΣΥ.ΔΗ.Π.Ε.Κ.)’’, με σκοπό την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, έγκριση του Καταστατικού του Συνδέσμου και ορισμός των αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου (εισ.: Β. Ανυφαντής)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του από 21/01/2021 πρακτικού της Επιτροπής Βραβείων Κληροδοτήματος αδελφών Βαλταδώρου, σχετικά με την έγκριση των όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού κληροδοτήματος Βαλταδώρου του έτους 2021(εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Δήμου Καρδίτσας (Α’ κατανομή έτους 2021) (εισ.: πρόεδρος Δ.Ε.Π Στ. Θεολόγης)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επανάληψη διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αγρ/χιου με ΑΤ 180/87, στη θέση “Προκοβάς” της κοινότητας Καρδιτσομαγούλας, λόγω σφάλματος στη διεξαγωγή της δημοπρασίας (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψηφίσεις πιστώσεων Κληροδοτήματος Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης των καταστημάτων Κ3, Κ4 του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών για το Κληροδότημα Βαλταδώρου έτους 2021 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών για το Κληροδότημα Βαλταδώρου έτους 2021 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 Ν. 4682/2020 (Α’ 76), την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/6-11-2020 τ. Β’), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608/9-11-2020 (ΦΕΚ 4946/10-11-2020, τ. Β’), την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ 426/77233/13-11-2020, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:9147/10-2-2021 (ΦΕΚ 534/10-2-2021, τεύχος Β’) και την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-2-2021