1

3η Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ στις 29.01.2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Καρδίτσας έτους 2013 (εισηγητής: αντιδήμαρχος Χαρ. Παπαδημητρίου)
(Απόφαση ΔΣ 5/2013)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013 (εισηγητής: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 6/2013)