3η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 07.02.2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την κατάργηση πέντε (5) θέσεων περιπτέρων και τη μεταφορά αυτών σε άλλα σημεία της πόλης της Καρδίτσας.(εισ.:κ.Σερέτης)
(Απόφαση ΕΠΖ 14/2012)