1

3η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 30-1-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ,

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση επιχορήγησης του Δ.Ο.Π.Α.Κ οικονομικού έτους 2014 και ψήφιση πίστωσης (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 66/2014)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση χορήγησης ετήσιας εισφοράς στις αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2014 και ψήφιση πίστωσης (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 67/2014)