39η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 23-12-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της 15ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013 (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 612/2013)

2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με παράταση διάρκειας εξόφλησης δόσης δανείου του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 613/2013)

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με παροχή εγγύησης προς τη ΔΗ.Κ.Ε.Κ σχετικά με διακανονισμό υφιστάμενης χρηματοδότησης της ΔΗ.Κ.Ε.Κ από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας (εισ.:πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Κ Χαρ. Παπαδημητρίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 614/2013)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού σχολικών τροχονόμων (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 615/2013)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας μετακινήσεις του κ. Δημάρχου (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 616/2013)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ'αριθμ. 940/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (Παπαευθυμίου Ευάγγελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 617/2013)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ'αριθμ. 941/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (Παπαευθυμίου Ευάγγελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 618/2013)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ'αριθμ. 942/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (Παπαευθυμίου Ευάγγελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 619/2013)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Αθ. Παπαδημητρίου (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 620/2013)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών έργων έτους 2014 (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 621/2013)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση όρων, ενδεικτικού προϋπολογισμού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  έτους 2014 και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 622/2013)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης  κτιρίων έτους 2013 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 623/2013)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων, σκευών, λοιπού εξοπλισμού (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 624/2013)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια κώνων οδοσήμανσης & συναφών υλικών (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 625/2013)


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 611/2013)

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης σε εκτέλεση διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (Γ. Μηλίτσας & ΣΙΑ ΕΤΕ)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 626/2013)