39η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 18-12-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψηφίσεις πιστώσεων της 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  355/2015)