37η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 7-12-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Έγκριση του κατεπείγοντος της 37ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 339/2015)

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για διαπίστωση της απροθυμίας της αγοράς για χρηματοδότηση του Δήμου Καρδίτσας
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 340/2015)


Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδομένου ότι η σχετική απόφαση που θα ληφθεί ακολούθως από το Δημοτικό Συμβούλιο (το οποίο επίσης συνεδριάζει εκτάκτως) αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έγκριση της αίτησης αναχρηματοδότησης των δανείων του Δήμου Καρδίτσας που υποβλήθηκε προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.