1

35η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 25-7-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 249/2017)

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και διάθεση πιστώσεων κωδικών της 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2017 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
    (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 250/2017)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας Ι. ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για παράταση της προθεσμίας υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης στο διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής με ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής Βασικής Υλικής Συνδρομής για το έτος 2016» (εισ.: Β. Ανυφαντής)
    (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 251/2017)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα:

  • 1ο θέμα: για την άμεση λογιστική τακτοποίηση και ενταλματοποίηση κωδικών της 10ης αναμόρφωσης, οι οποίοι αφορούν αμοιβές πρακτικογράφων, αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ και αμοιβή σύμβασης μίσθωσης έργου παιδιάτρου, καθώς και κωδικούς προνοιακών επιδομάτων
  • 2ο θέμα: για την άμεση προώθηση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του διαγωνισμού, ο οποίος αφορά ευπαθείς κοινωνικές ομάδες πληθυσμού