35η Πρόσκληση Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής στις 29-11-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 551/2013)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Δημ. Γεωργαντζάς)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 552/2013)