33η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 29-10-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας της προμήθειας «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  308/2015)