33η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 18-12-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή ποσού 3.944,98 € προερχόμενο από εκκαθάριση δαπανών προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης του  Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 536/2012)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 537/2012)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δ.Ε Καρδίτσας.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 538/2012)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δ.Ε Κάμπου.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 539/2012)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης  σχετικά με καθορισμό όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δ.Ε Καλλιφωνίου.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 540/2012)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δ.Ε Μητρόπολης.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 541/2012)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας ανάθεση της κατασκευής του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 542/2012)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στο κεφάλαιο της “Παυσίλυπο Α.Ε”.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 543/2012)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για μετακινήσεις υπαλλήλων.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 544/2012)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για εργασίες απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 545/2012)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για αγορά ανταλλακτικών επίπλων έτους 2012.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 546/2012)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για αγορά ανταλλακτικών για συντήρηση ασανσέρ δημαρχείου έτους 2012.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 547/2012)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για αγορά υλικών συντήρησης επισκευής ακινήτων του δήμου έτους 2012.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 548/2012)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για αγορά Προμήθεια εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας ( τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων (καρότσια) μικροί κάδοι απορριμμάτων επίστηλοι ).
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 549/2012)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για εργασίες βιβλιοδεσίας.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 550/2012)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για υλικά βιβλιοδεσίας.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 551/2012)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για ψυχαγωγικό υλικό παιδικών σταθμών.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 552/2012)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για εργασίες συντήρησης επισκευής ακινήτων του Δήμου.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 553/2012)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή αύλειων χώρων των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 554/2012)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων  των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 555/2012)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (ασανσέρ του δήμου).
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 556/2012)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή για την πιστοποίηση και τον έλεγχο καταλληλότητας της  Παιδικής Χαράς Παυσιλύπου.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 557/2012)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση στέγης της Παλαιάς Ηλεκτρικής Εταιρείας  Καρδίτσας».
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 558/2012)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υλικών συντήρησης βιολογικού καθαρισμού στον οικισμό Σαραντάπορο της Τ.Κ Νεράιδας.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 559/2012)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών Δημοπρασίας του έργου «Διαμόρφωση Πάρκου Αναψυχής Τ.Κ. Καλλιφωνίου του Δήμου Καρδίτσας.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 560/2012)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επανάληψη Δημοπρασίας για το έργο «Ανάπτυξη βασικών δικτύων στον οικισμό Μαύρικα Καρδίτσας (οδοποία-ηλεκτροφωτισμός).
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 561/2012)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιος από τα τακτικά μέλη αδυνατεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση, παρακαλείται να ενημερώσει έγκαιρα τον αναπληρωτή του.
 


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 534/2012)

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας: α) δημοτικής έκτασης προσκυρωτέας στην ιδιοκτησία Κων. & Ιω. Κακαργιά (κληρ. Ιω. Καλυβιώτη) και β) αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας με υπόχρεους τους  Κων. & Ιω. Κακαργιά.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 535/2012)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση της σύμβασης προμήθειας καυσίμων μέχρι 28-2-2013.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 562/2012)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση της σύμβασης προμήθειας τροφίμων των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών μέχρι 28-2-2013.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 563/2012)