33η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. στις 31-12-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 15ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013 (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 742/2013)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφές οφειλών κατά του Δήμου Καρδίτσας λόγω παραγραφής τους (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 743/2013)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή τιμολογίου λόγω υπέρβασης του ποσού της πάγιας προκαταβολής (εισ.: Ιω. Παπακυρίτσης)
(Απόφαση Δ.Σ. 744/2013)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση δαπανών εκδηλώσεων Χριστρουγέννων – Πρωτοχρονιάς και ψήφιση πίστωσης (εισ.: αντιδήμαρχος  Ελ. Αγραφιώτου)
(Απόφαση Δ.Σ. 745/2013)