1

32η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 27-10-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψηφίσεις πιστώσεων της 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 307/2015)