32η Πρόσκληση Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής στις 14-11-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.30 μ.μ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με παροχή εγγύησης προς τη ΔΕΥΑΚ για χρηματοδότηση της Επιχείρησης από τη Συνεταιριστική Τράπεζα για επενδυτικούς σκοπούς (υπ'αριθ. 51/2013 απόφαση Δ.Σ ΔΕΥΑΚ) (εισ.: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 483/2013)