31η συνεδρίαση ΔΣ – Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015 – ώρα 8.00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2014 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
(Απόφαση Δ.Σ. 711/2015)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του ισολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2014 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
(Απόφαση Δ.Σ. 712/2015)