1

31η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 13-10-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή νομικής στήριξης σε αιρετό του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 422/2014)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση έφεσης κατά της υπ'αριθμ. 64/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας σχετικά με τους σχολικούς φύλακες  (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 423/2014)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή δωρεάς ενός σάρωθρου αναρρόφησης για τις ανάγκες της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Απ. Σπυροπούλου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 424/2014)