1

31η Πρόσκληση Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής στις 31-10-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μερικής τροποποίησης όρων διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας των δυο υποέργων του έργου “Υπογειοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Καρδίτσας”, προϋπολογισμού 238,620,00 € και διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού (εισ.: Λ. Παρθένη)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 482/2013)