30η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 30-09-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.15 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της 15ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2014 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 419/2014)


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 420/2014)

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πιστώσεων της 14ης αναμόρφωσης.(εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 421/2014)