1η Πρόσκληση Δ.Σ. – Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018 – ώρα 13.00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης των τριών υποέργων της πράξης : “Επανάχρηση Δημοτικού Κτιρίου (πρώην Α Λύκειο) για μετεγκατάσταση και λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας”. (εισ.:Βάϊος Ελευθερίου)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Υποβολής πρότασης και Τεχνικού Δελτίου για ένταξη στην πρόσκληση με κωδικό 083 και Τίτλο “Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας” του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (αρ. πρωτ. 5838/740/Α3 – 13.11.2017), στον Άξονα Προτεραιότητας 3, της Πράξης : “Επανάχρηση Δημοτικού Κτιρίου (πρώην Α Λύκειο) για μετεγκατάσταση και λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας”. (εισ.:Γιαννουλάκη – Παρθένη)
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με δέσμευση του Δήμου Καρδίτσας για εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του κτιρίου που θα αξιοποιηθεί από τον Δήμο Καρδίτσας , μετά την υλοποίηση της πράξης “Επανάχρηση Δημοτικού Κτιρίου (πρώην Α Λύκειο) για μετεγκατάσταση και λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας”. (εισ.:Γιαννουλάκη – Παρθένη)