2η Συνεδρίαση Δ.Σ. – 26 Ιανουαρίου 2021- ώρα 7.00’ μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ανακοίνωση της υπ’αριθ. 295/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθη στην 29η συνεδρίαση του Σώματος, η οποία πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς στις 31-12-2020 (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Θ. Κόντος)


 1. Παροχή γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Τροποποίηση της με α.π.οικ.198016/04-05-2012 (ΑΔΑ:Β49Λ0-Υ4Σ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση ΓΡΑΜΜΕΝΗ-ΤΟΥΡΛΑ-ΚΑΡΝΟΠΙ, συνολικής ισχύος 46 MW, και των συνοδών υποστηρικτικών έργων, της εταιρίας ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», σε συμμόρφωση με το άρθρο 6 (υποπερ. ββ, της παρ.2.β.) του Ν.4014/2011 (Α’209), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4685/2020 (Α΄92) (εισ.: κ. δήμαρχος)
 2. Παροχή γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Τροποποίηση της με α.π.οικ.198017/04-05-2012 (ΑΔΑ:Β4910-ΧΗΜ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και των συνοδών σε αυτό έργων, συνολικής ισχύος 40MW, στη θέση Μίχος-Βοϊδολίβαδο-Απέλινα, των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα αντίστοιχα της εταιρίας ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.», σε συμμόρφωση με το άρθρο 6 (υποπερ. ββ, της παρ.2.β.) του Ν.4014/2011 (Α’209), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4685/2020 (Α΄92) (εισ.: κ. δήμαρχος)
 3. Παροχή γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 350 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης, ιδιοκτησίας “ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” με διακριτικό τίτλο ”ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Ε.” στη θέση «Κισλάδες», της Τ.Κ. Αγίου Θεοδώρου του Δήμου Καρδίτσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (εισ.: πρόεδρος κοινότητας Αγ. Θεοδώρου)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Καρδίτσας έτους 2021 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας» του Υποέργου 2 «Λειτουργία Παραρτήματος στήριξης Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας» (εισ.: αντιδήμαρχος Ουρ. Σούφλα)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή σύμφωνης γνώμης για τη συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στην υποβολή πρότασης από κοινού με την Περιφέρεια Θεσσαλίας στην πρόσκληση ΑΤ08 του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” με τίτλο “Ανασύνταξη και Αναβάθμιση του συστήματος Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας” (εισ.: κ. δήμαρχος )
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση επιχορήγησης του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Καρδίτσας (Δ.Ο.Π.Α.Κ) (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής ετήσιας εισφοράς στις αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Καρδίτσας (Δ.Ο.Π.Α.Κ) (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 10. Ενημέρωση για την Έκθεση Προόδου της ΒΑΑ του Δήμου Καρδίτσας και έγκριση νέων προτάσεων (εισ.: Β. Ανυφαντής)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά αδιάθετων λημμάτων του δημοτικού δάσους Ραχούλας στο διαχειριστικό έτος 2021 για την κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της κοινότητας (εισ.: αντιδήμαρχος Σπ. Κουρτεσιώτης)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λύση σύμβασης μίσθωσης περιπτέρου πριν την ορισμένη ημερομηνία λήξης αυτής (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης χώρου του αιθρίου της Δημοτικής Αγοράς στο Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Παλαιοκκλησίου (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθ. 291/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών & παροχών υπηρεσίας έτους 2021 (συγκρότηση νέων επιτροπών – αντικατάσταση μελών) (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό ανώτατου ορίου δαπάνης κηδείας δημάρχων, πρώην δημάρχων, προέδρων κοινοτήτων και εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα παραχώρησης κατά χρήση ακινήτων ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ στους οικισμούς των εργατικών κατοικιών IV, V, VII, IX στην Καρδίτσα (εισ.: Λ. Παρθένη)

 • Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 Ν. 4682/2020 (Α’ 76), την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/6-11-2020 τ. Β’), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608/9-11-2020 (ΦΕΚ 4946/10-11-2020, τ. Β’), την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ 426/77233/13-11-2020, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:3060/15-1-2021 (ΦΕΚ 89/16-1-2021, τεύχος Β’) και την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-1-2021