2η Συνεδρίαση Δ.Ε. – Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 – ώρα 10.00’ π.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ’αριθ 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 αποφάσεων του αναπληρωτή υπουργού εσωτερικών – Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής – Ανάθεση υπόθεσης σε εξωτερικό δικηγόρο (εισ.: πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του Υποέργου “Λειτουργία Παραρτήματος στήριξης Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας (συνεχιζόμενη δομή)” με κωδικό ΟΠΣ 6003325 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» (εισ.: αντιδήμαρχος Μ. Μπαζή)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή δωρεάς παιδικών παιχνιδιών προς το Δήμο Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Μ. Μπαζή)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή προσαυξήσεων οφειλής δημότη (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποφάσεων αντιδημάρχου προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρδίτσας (εισ.: πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής)