2η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 13-1-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψηφίσεις πιστώσεων κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2016 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  4/2016)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή νομικής στήριξης σε πρώην αιρετό του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  5/2016)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των πρακτικών δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών για τα δημόσια έργα (άρθρο 3,παρ.2 του Ν.3263/2004) (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  6/2016)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό των όρων δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  7/2016)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Ι-6 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Αικ. Μεσδανίτη)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  8/2016)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Ι-7 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Αικ. Μεσδανίτη)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  9/2016)


ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  2/2016)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την καταβολή επιχορήγησης στον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού & Αθλητισμού Καρδίτσας (Δ.Ο.Π.Α.Κ)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  3/2016)