29η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 08-11-2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2012.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εσόδων εξόδων και στοιχείων ισολογισμού του Δήμου Καρδίτσας Γ' τριμήνου 2012.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογιστικών στοιχείων για τον μήνα Αύγουστο 2012.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογιστικών στοιχείων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογιστικών στοιχείων για τον μήνα Οκτώβριο 2012.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων δημοπράτησης του υποέργου 3 «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε. 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε. 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε. 4ο ΓΕΛ, ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Τ.Ε. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Τ.Ε. 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ».

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για προμήθεια δορυφορικών ψηφιακών δεκτών και περιφερειακών Δ.Ε Καλλιφωνίου και Ιτάμου.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Ράμμου Παναγιώτα).

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Κανιούρα Παναγιώτα, Κατσίκας Δημήτριος, Κατσίκας Μιχαήλ).

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κατά τη θεώρηση των μισθωτηρίων στις Δ.Ο.Υ 

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για καταμέτρηση υδρομετρητών.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για έξοδα των εκτός έδρας μετακινήσεων του κ. Δημάρχου.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιος από τα τακτικά μέλη αδυνατεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση, παρακαλείται να ενημερώσει έγκαιρα τον αναπληρωτή του.