28η συνεδρίαση Δ.Σ. – Δευτέρα 07.12.2015 – ώρα 12.00 μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.Έγκριση του κατεπείγοντος της 28ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
(Απόφαση Δ.Σ. 636/2015)

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαπίστωση της απροθυμίας της αγοράς για χρηματοδότηση του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
(Απόφαση Δ.Σ. 637/2015)


Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδομένου ότι η σχετική απόφαση που θα ληφθεί αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έγκριση της αίτησης αναχρηματοδότησης των δανείων του Δήμου Καρδίτσας που υποβλήθηκε προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.