1

28η Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ στις 29.12.2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Καρδίτσας έτους 2012 (εισηγητής: αντιδήμαρχος Ν. Καραγιάννης)
(Απόφαση ΔΣ 657/2011)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2012 (εισηγητής: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 658/2011)