1

27η Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 26.11.2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 μμ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2012  (εισηγητής: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 641/2013)

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του ισολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2012  (εισηγητής: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 642/2013)