1

27η Πρόσκληση Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής στις 14-10-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση του χώρου χρήσης Λουνα Παρκ κατά τη διάρκεια της ετήσιας εμποροπανήγυρης (εισ.: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 449/2013)