26η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 – ώρα 7.00’ μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 15ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Καρδίτσας έτους 2021 (εισ.: διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ με επωνυμία “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Καρδίτσας (Δ.Ο.Π.Α.Κ)” (εισ: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Ιω. Ρόβας)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση – εκποίηση πραγμάτων του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2022 (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης της κ. Γιαννούλας Τριανταφύλλου για τροποποίηση Σχεδίου Πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ) 374α (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταχώρηση τιμολογίων Π.Ο.Ε. στο Οικονομικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση τελικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Καρδίτσας (εισ: προϊσταμένη προγραμματισμού Νατ. Τζέλλου)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. για την παραχώρηση χρήσης του καταστήματος Ι-5 της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας και του WC AMEA Ι-30 για τη λειτουργία της “Δομής Υποστήριξης της δικτύωσης, συμβουλευτικής και της επιχειρηματικότητας εκκίνησης ανέργων και μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων – ΒΑΑ Καρδίτσας” (εισ.: Β. Ανυφαντής)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της ΑΝ.ΚΑ ΑΕ για παράταση της σύμβασης μίσθωσης του υπ’αριθ. Ι-24 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς, όπου στεγάζεται και λειτουργεί το Κέντρο Κοινότητας Ένταξης Προσφύγων (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της μισθώτριας εταιρίας «Π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε.» για παράταση της σύμβασης μίσθωσης του Δημοτικού Κινηματοθεάτρου και του Θερινού Σινεμά με τα κυλικεία τους (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος Βαλταδώρου έτους 2020 (εισ.: προϊστάμενος προμηθειών Ιω. Κατσαούνος)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου έτους 2022 (εισ.: προϊστάμενος προμηθειών Ιω. Κατσαούνος)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψηφίσεις πιστώσεων Κληροδοτήματος Βαλταδώρου (εισ.: προϊστάμενος προμηθειών Ιω. Κατσαούνος)


Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 Ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 “Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων ΟΤΑ και των Διοικητικών συμβουλίων των εποπτευομένων νομικών προσώπων τους – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου” του Ν. 4830/2021