26η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 – ώρα 7.00′ μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2018 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή αίτησης επιχορήγησης του Δήμου Καρδίτσας με τίτλο «Προσαρμογή των λειτουργούντων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Καρδίτσας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό του τρόπου ανάθεσης, των κριτηρίων ανάθεσης και των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων για τη μελέτη «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Καρδίτσας» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4555/2018 και στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016 (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου «Εγκατάσταση υπόγειου συστήματος άρδευσης σε κοινόχρηστους διαμορφωμένους χώρους» (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα και βοοειδή) (εισ.: Τρ. Τίκας)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση κανονιστικής απόφασης για την κατάργηση μιας στάσης του Αστικού ΚΤΕΛ και τη δημιουργία δύο νέων στάσεων στην Τ.Κ Μυρίνης (εισ.: Στ. Δημητρίου)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση σταυλικών καταλυμάτων Γ’ τάξης εντός δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ Ξινονερίου για αδειοδότηση κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης Γ’ κατηγορίας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση του αγροτεμαχίου με ΑΤ 4 στη θέση “Λιβάδι” της Τ.Κ Καλλιθήρου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επανάληψη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αγροτεμαχίου με ΑΤ 2 στη θέση “Λιβάδι” της Τ.Κ Καλλιθήρου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών της λυθείσας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ) προς το Δήμο Καρδίτσας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων -απαιτητών και μη- δόσεων εισφοράς γης σε χρήμα και επαναβεβαίωση αυτών (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παροχών υπηρεσίας για το έτος 2019 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση παράτασης συμβάσεων καυσίμων Δήμου Καρδίτσας και φορέων του μέχρι 31/3/2019 (εισ.:Ιω. Κατσαούνος)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση παράτασης συμβάσεων καθαριστικών Δήμου Καρδίτσας και φορέων του μέχρι 31/3/2019 (εισ.:Ιω. Κατσαούνος)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση παράτασης συμβάσεων τροφίμων Δήμου Καρδίτσας μέχρι 31/3/2019 (εισ.:Ιω. Κατσαούνος)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου έτους 2019 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψηφίσεις πιστώσεων Κληροδοτήματος Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του αντιδημάρχου Γ. Γούλα (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)