26η Πρόσλκηση Δ.Σ. – Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 – ώρα 8.00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας, ήτοι του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2018 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
(Απόφαση Δ.Σ. 490/2017)