26η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 09-10-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του υποέργου “Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών” του έργου “Υπογειοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: Γ. Γιαννουλάκη)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 435/2013)

2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τροποποίηση της 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013 (εισ.: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 436/2013)

3. Συζήτηση – ενημέρωση επί της αίτησης καταστηματαρχών της Πλατείας Στρατολογίας για μείωση τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (εισ.: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 437/2013)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για υπόθεση του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 438/2013)

5. Συζήτηση και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με παράταση διάρκειας εξόφλησης δόσης δανείου του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 439/2013)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ακύρωση του υπ'αριθμ. 1158/11-9-2013 Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής “Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΕΜΠ” (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 440/2013)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για δημοτική έκταση που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία Μπέσσα Θεοδώρου (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 441/2013)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση κατασκευής του έργου “Βελτίωση αποδυτηρίων στο δημοτικό γήπεδο Καλλιθήρου” (εισ.:Δημ. Κωστάκης)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 442/2013)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρακτικού της τρίτης συνεδρίασης της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του υποέργου ΙΙ του έργου “Συντήρηση – προστασία – προβολή Συλλογής Γιολδάση” (εισ.: Λ. Παρθένη)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 443/2013)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για επιστροφές καταβληθέντων ποσών, λόγω αλλαγής του τρόπου υπολογισμού επιβολής προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων (εισ.: Π. Ζάχου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 444/2013)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για καταβολή εφάπαξ βοηθήματος σε συνταξιοδοτηθέντα υπάλληλο του Δήμου Καρδίτσας (Βασ. Σακελλαρίου) (εισ.: Αθ. Κουκούλης)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 445/2013)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για χορήγηση αποζημίωσης σε συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους του Δήμου Καρδίτσας (Β. Ακρίβου, Β. Παπαντώνη – Φούκα) (εισ.: Αθ. Κουκούλης)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 446/2013)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων διακήρυξης για την εκποίηση καυσοξύλων καστανιάς του δάσους Αγ. Γεωργίου (εισ.: Αικ. Μεσδανίτη)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 447/2013)


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 431/2013)

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επανάληψη της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου “Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστου δημόσιου χώρου στη θέση “ΠΑΛΕΡΜΟ” του Δήμου Καρδίτσας”
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 432/2013)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας του έργου “Βελτίωση και συντήρηση δημοτικών υποδομών στις Τ.Κ της Δ.Ε Καρδίτσας”
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 433/2013)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου “Διαμόρφωση χώρων αναψυχής στις Τ.Κ Μακρυχωρίου και Μυρίνης του Δήμου Καρδίτσας”
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 434/2013)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της διενεργηθείσας δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 448/2013)