24η συνεδρίαση ΔΣ – Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 – ώρα 6.00 μ.μ

Η προγραμματισμένη για την Παρασκευή 13/11 συνεδριαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας ματαιώθηκε. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει κανονικά τη Δευτέρα 16/11 με την (νέα) ημερήσια διάταξη


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις υπ'αρ. α) Αρ. Απ. 96/2003 – Αποσπ. Πρ. 4/20-2-2003 και β) Αρ. Απ. 196/2003 – Αποσπ. Πρ. 9/11-4-2003 περί παραχώρησης χρήσης Δημοτικών Εκτάσεων στην Ε.Π.Σ. Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Απ. Καπράνας)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Γ' τριμήνου 2015 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με oρισμό ορκωτού λογιστή για την εκτέλεση εργασιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2014 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατά χρήση παραχώρηση χώρου στην πλατεία Ελευθερίας και την πλατεία Πλαστήρα για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Τράπεζας Ρουχισμού Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ελ. Αντωνίου)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση συμβάσεων μίσθωσης κτιρίων της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Β2 σταδίου της μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π Δήμου Κάμπου (εισ.: Περσ. Ράγκου)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης μελετών, εργασιών και έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εισ.: Β. Ελευθερίου)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ του έργου “Παραλλαγή δικτύου σε ανώνυμη οδό πλησίον του γηπέδου ΕΠΣΚ” (εισ.: Β. Ελευθερίου)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση – εκποίηση πραγμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2016 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη μη χορήγηση παροχής σε είδος (γάλα) στους εργαζόμενους του Δήμου Καρδίτσας για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις Τ.Κ Γεωργικού και Μητρόπολης (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις Τ.Κ Αγ. Θεοδώρου, Μακρυχωρίου, Μέλισσας και Σταυρού (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ'αριθμ. Ι-24 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ Παλαιοκκλησίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταγγελία σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος στα “Χίλια Δέντρα – Παπαράντζα” (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταγγελία σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ Ζαϊμίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από μισθώματα του υπ'αριθμ. Ι-4 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (Γ. Αμβροσίου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από μίσθωμα αγροτεμαχίου στην Τ.Κ Καλλιθήρου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης της Τ.Κ Καστανιάς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης της Τ.Κ Προδρόμου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών άρδευσης της Τ.Κ Ρούσσου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών άρδευσης της Τ.Κ Καρδιτσομαγούλας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων και επαναβεβαίωση οφειλής σε νέο οφειλέτη (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών λόγω ένταξης στο Ν. 4178/2013 (Κ. Κουτσιαλής κλπ) (εισ.: Περσ. Ράγκου)

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμήθειας τροφίμων των Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρδίτσας έτους 2016 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με δέσμευση του δημοτικού συμβουλίου για την πρόβλεψη στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό, ποσών για τα τρόφιμα των Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρδίτσας έτους 2016 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης, παρακολούθησης διαγωνισμού για τρόφιμα των Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρδίτσας έτους 2016 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διατήρηση δύο (2) κενωθέντων περιπτέρων που βρίσκονται στη διασταύρωση των οδών Β. Τζέλλα και Μπλατσούκα καθώς και επί της οδού 25ης Μαρτίου, στην πόλη της Καρδίτσας.(εισ.:Νατ. Τζέλλου)

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του αντιδημάρχου Ιω. Γεννάδιου (εισ.: Ελ. Ντανοβασίλη)

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Ηλ. Μπίτη) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Χρ. Μπίτη) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Αν. Μπίτη) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Ασπ. Μπίτη) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Ιω. Μπίτης) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)

38. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Δημ. Μπίτης) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)