24η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 – ώρα 8.00΄μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας, ήτοι του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2019 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)