1

23η συνεδρίαση Δ.Σ. – Παρασκευή 06.11.2015 – ώρα 12.00 μ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2015 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
(Απόφαση Δ.Σ. 558/2015)